Çiftçilerimiz Bu Tarihi Unutmasınlar

18 Aralık 2020 Cuma 04:51
ciftcilerimiz-bu-tarihi-unutmasinlar

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Borç Yapılandırma Başvuruları 31 Ocak 2021’de Sona Erecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf ŞAHİNBAŞ açıklama ve uyarılarda bulundu.

Şahibaş,kurum internet sayfası üzerinden yaptığı  açıklamasında;Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Borç Yapılandırması hakkında yaptığı açıklamasında: "Tarım ve Orman Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ortaklarının borçları 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında 5 yıl süreyle taksitlendirilerek yeniden yapılandırılacaktır.

Bu kanun; Tarım ve Orman Bakanlığımızca Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31.08.2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17.11.2020 tarihi itibarı ile muaccel hale gelen krediler ile daha önce yapılandırılan, ancak taksitleri süresinde ödenmeyerek taksitlendirmesi bozulan kredi alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma için başvurular kooperatif veya ortaklar tarafından Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 31.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Başvuruyu müteakip taksitlendirme sözleşmeleri 30.06.2021 tarihine kadar tanzim edilerek imzalanacaktır. İlk taksit ödemesi Kasım 2021 de yapılacaktır.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için 31 Ocak 2021 tarihinden önce İl Müdürlüğümüze müracaat ederek başvuru yapmaları önemle duyurulur" dedi.

YENİDEN YAPILANDIRMA'NIN  DETAYLARINI BİZ BELİRTELİM

Tarım ve Orman Bakanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları belirledi.

İLGİLİ ESASLARI İÇEREN GENELGEYE 

( 
www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Genelge/document.pdf ) linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bakanlık kaynaklarından tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020’den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak.
Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine müracaat edilecek. Söz konusu süre uzatılmayacak. İl müdürlüklerine müracaat, kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacak.
Taksitlendirme sözleşmeleri https://gencciftci.tarim.gov.tr ) sistemi üzerinden düzenlenecek. Sözleşmelerin düzenlenme tarihi 30 Haziran 2021’i geçmeyecek şekilde hazırlanacak.
Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık yüzde 3 faiz uygulanacak. Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecek.
Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecek.
Yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacak.
Kooperatif ve ortakların kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı ödemelerin, tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir ret ve iade yapılmayacak.
Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5’e bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacak.
– İlk iki taksit 30 Kasım 2022’ye kadar ödenebilecek
Daha önceki iki yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran ancak bu yapılandırmaları bozulan ortaklar ve kooperatifler bu düzenlemeden de yararlanabilecek.
Genelgeyle süresinde ödenmeyen taksitlere ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre, ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini takip eden iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk iki taksit, gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022’ye kadar ödenebilecek.
Borcu yapılandırılacak kooperatif veya ortaklarının belirtilen sürede müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin ödenmemesi durumunda doğrudan bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecek.
– Müracaat edenler için kanuni takibat duracak
Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın durdurulması için ilgililerin yapılandırmaya müracaat etmesi gerekecek. Borç nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışının durdurulması, kooperatif veya ortaklarının hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlı olacak. Banka tarafından başlatılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle açılan davalar, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacak.
Bakanlığın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamayacak.

KANUN BAŞKA KİMLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan kanuna göre yapılandırma başvuru tarihleri 31 Ocak 2021'de sona erecek. Yapılandırmaya tabii borçların ikişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlar kanundaki vade farkını ödemek suretiyle 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerini tercih edebilecekler. Bu süreçte peşin ödeme yapacak vatandaşların, ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutatının yüzde 90'ı silinecektir.

Yapılandırma sürecinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yine bu yapılandırma öncesinde tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan ötürü icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak, takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılacak ve bu Kanunun yayını tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğimi koruyarak kaldığı yerden devam edecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başka Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamına Giriyor?


7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak alacaklar şunlardır:

· Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,

· İdari para cezaları,

· Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

· Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

· İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

· Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,

· Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

· KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,

· Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,

· Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

· Türk Standardları Enstitüsü’nün alacakları,

· İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

· Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

17.11.2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılabilecektir. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayın tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Tam Metnine:
(www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/18015 ) linkinin üzerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.{lang: 'tr'}

Haber okunma sayısı: 855

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


YAZARLAR

KARAMAN - HAVA DURUMU

KARAMAN

ÇOK OKUNANLAR


  • Haber bulunamadı

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ